Rising Zan

This samurai gunman can't be stopped, because he's a samurai and he's got a gun. No, not Musashi Gundoh.